Disclaimer

Op het gebruik van de website www.match2deal.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Match2deal.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Match2deal.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de aangeboden deals. Aan de deals kunnen geen rechten worden ontleend. Match2deal.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de deals of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Match2deal.nl en de gebruiker van de website ontstaan.

Match2deal.nl garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Match2deal.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Match2deal.nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Match2deal.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Alle publicaties en uitingen van Match2deal.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Match2deal.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.